Updated: 2022/Sep/29

Please read Privacy Policy. It's for your privacy.


GROFF_MMSE(7)     Miscellaneous Information Manual     GROFF_MMSE(7)NAME
    groff_mmse - svenska mm makro f"or groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse "ar en svensk variant av mm. Alla texter "ar "oversatta. En A4 sida
    foar text som "ar 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt "ar 28.5 cm h"og. Det
    finns st"od f"or brevuppst"allning enligt svensk standard f"or v"anster och
    h"ogerjusterad text.

    COVER kan anv"anda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt
    f"ors"attsblad. Se groff_mm(7) f"or "ovriga detaljer.

BREV
    Tillg"angliga brevtyper:

    .LT SVV
       V"ansterst"alld l"optext med adressat i position T0
       (v"ansterst"allt).

    .LT SVH
       H"ogerst"alld l"optext med adressat i position T4 (passar
       f"onsterkuvert).

    F"oljande extra LO-variabler anv"ands.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.
    .LO MDAT datum Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).
    .LO BIL str"ang Anger bilaga, nummer eller str"ang med Bilaga (LetBIL)
    som prefix.
    .LO KOMP text Anger kompletteringsuppgift.
    .LO DBET beteckning Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.
    .LO BET beteckning Anger beteckning ("arendebeteckning i form av
    diarienummer eller liknande).
    .LO SIDOR antal Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter
    sidnumret inom parenteser.

    Om makrot .TP "ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    D"ar l"agger man l"ampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    J"orgen H"agg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSo
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)Groff Version 1.19.2      September 4, 2005         GROFF_MMSE(7)